Framtidsspaning för gaturummet - en del av den smarta staden

Elektrifierad asfalt som laddar elbilen under körning. En försenad stadsbuss som automatisk får förtur vid trafikljuset. Självkörande kollektivtrafik. Somligt känns som science fiction. Annat känns redan som vardagsmat. Hur uppdaterad är du på trender och innovationer som påverkar det offentliga gaturummet? Och hur kan GEOSECMA for ArcGIS hjälpa er att skapa och förvalta ett digitalt gaturum?

tjej i självkörande fordon

Hållbara och hälsosamma transportmedel

Det hållbara gaturummet handlar om trygga områden och trafiksäkerhet. Det handlar också om att det ska vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt. Genom att fördela trafikflöden så kan negativa effekter såsom buller och miljöutsläpp minimeras. Och med cykelplaner kan långsiktigt hållbara transportlösningar stimuleras.

Ny infrastruktur

Självkörande fordon innebär nya krav på den moderna staden. Helgshoppingen förläggs hellre till kommunen som kan tillhandahålla laddstolpar för elbilar än grannstaden som hamnat på efterkälken. Förarlösa bilar och bussar innebär också helt andra krav på färskheten i information kring vägnät och gällande trafikföreskrifter. Det krävs levande kartor som sätter in information i rätt sammanhang och gör den användbar.


Digital trafikstyrning

Digitala trafikstyrningssystem erbjuder rådgivning avseende vägval och parkeringsmöjligheter eller används rent av för att styra trafikanterna mot ett visst beteende. Information som också kan samverka med stadens trafiksignaler för att skapa bästa möjliga flyt i realtid så att hela stadens trafiksystem optimeras. Digital trafikstyrning kan med andra ord optimeras utifrån både ett miljömässigt och ett tekniskt trafikflödesmässigt perspektiv. 


Ny teknik

Sensorer som mäter aktuella halter av föroreningar i luften ger omedelbar information till stadens invånare. Data som i sin tur kan användas för att ta beslut om att lämna bilen hemma och istället välja bussen eller cykeln och därmed minska sin egen och andras exponering för luftföroreningar. Belysningsstolpar som själva kan berätta när risken för sönderfrätning ökar (orsakat av stadens fyrbenta och svansförsedda befolkning som använder dem som toalett). Eller sopkärl som larmar när det är dags för tömning.

Nya möjligheter

Medan Internet of Things handlar om att saker är ihopkopplade för att kunna kommunicera och rapportera om sin status och omgivning så tar Internet of Everything det hela ett snäpp längre. IoE handlar om komplexa system som kopplar samman både saker, människor, processer och data i syfte att skapa nya värden. Det kan handla om kollektivtrafikens bussar som kopplas samman sinsemellan samtidigt som de kommunicerar med vägarna de kör på, trafiksignaler, hållplatser och resenärer. Allt med avsikten att åstadkomma ökad säkerhet och effektivare användning men också utveckla nya servicemöjligheter.


Grönt gaturum

Det hållbara gaturummet är också ett rum med grönska och naturområden, som möjliggör bevarandet av ekosystemtjänster. De gröna ytorna ger naturligt skydd mot översvämningar, dämpar buller och renar luften. Dessutom gör grönska gott för själen.

stadspark, stadsträd, urbana träd

människor som går på gata

Aktivt medborgarskap

Tidigare räknades det som god medborgarservice att information fanns tillgänglig på kommunens hemsida. Nu är den digitala dialogen istället en självklarhet. Busskurens bänk är trasig. Du tar en bild som givetvis är geotaggad och skickar in din felanmälan. Samtidigt förväntar du dig att få ett pling i mobilen direkt när problemet är fixat.


Från vision till verklighet

Med GEOSECMA for ArcGIS får våra användare byggklossarna att skapa och förvalta ett digitalt gaturum. En framtidssäker verksamhetslösning som gör det möjligt att ta emot, dela och hålla ihop data, hantera Internet of Things och erbjuda digitala tjänster. Helt enkelt utveckla ett attraktivt digitalt gaturum som motsvarar växande förväntningar från såväl omvärld som den egna verksamheten.

LÄS MER

stadsvy med ettor och nollor

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.