flygfoto stockholm väg bil cykel

Tillgängliga och användbara vägnätsdata

Det är inte bara gatukontoret som har nytta av vägnätet. Information om gator och vägar används också av de förvaltningar som arbetar med detaljplanering, nybyggnad och underhåll av VA-nätet, renhållning, trafikplanering, kollektivtrafik eller räddningstjänst. Även kommunens invånare, företag och turister har förstås en förväntan på att vägnätsinformationen är korrekt. Var kan jag parkera? Var finns cykelvägar? Vilka vägar är enkelriktade? Vilka färdvägar är möjliga vid transport av farligt gods eller tunga laster? Med GEOSECMA LVDB kan kommunen hantera spridning av aktuell vägnätsinformation till alla delar i kommunen. Så att beslut kan grundas på tillförlitliga data.

GEOSECMA LVDB stödjer:

 • Tjänstebaserat datautbyte (import, redigering och export) med NVDB enligt svensk standard för datautbyte av XML-format
 • Kommunikation med Trafikverkets NVDB helt utan manuell filhantering
 • Import av vägnätsdata från Tele Atlas och NAVTEQ

GEOSECMA LVDB ger:

 • Aktuell information om kommunens gator, vägar, gång- och cykelnät
 • Tillgång till geometri (var vägarna finns), topologi (hur vägnätet hänger ihop) samt företeelser som är knutna till vägnätet (beskrivning av vägens egenskaper och regler såsom vägbredd, gatunamn och tillåten hastighet)
 • Spridning av vägnätsinformation till övriga delar i kommunen
 • Smidigt arbetsflöde med förenklad och snabb leverans från och till NVDB

Tjänstebaserat datautbyte med NVDB

Vi är måna om att våra kunder ska ha framtidssäkra lösningar som stödjer digitala arbetsflöden. Digitalisering ställer krav på att data ska vara tillgänglig, tillförlitlig och användbar. Därför erbjuder vi fullt stöd för tjänstebaserat datautbyte med Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) enligt svensk standard för datautbyte av XML-format enligt standarderna SS 63 70 04, SS 63 70 06 och SS 63 70 07. Det innebär att import, redigering och export, av såväl vägnät (noder och länkar) som utvalda företeelser (beskrivning av vägens egenskaper och regler), kan skötas automatiskt mellan GEOSECMA och NVDB. Vidare finns en inbyggd automatisk valideringskontroll för att säkerställa att nödvändiga objekt/företeelser skapas med rätt uppbyggnad och information.

Kortare handläggningstid och högre kvalitet 

Resultatet av tjänstebaserat datautbyte blir ett smidigt arbetsflöde med förenklad och snabb leverans från och till NVDB, vilket medför avsevärt kortare handläggningstider både för kommunen och Trafikverket. Tiden för att erhålla en uppdaterad och korrekt vägdatabas minskas radikalt och leveranserna sker helt utan manuell filhantering. Dessutom förbättras kvaliteten på vägnätsdata, eftersom uppdatering kan ske direkt vid källan av den som faktiskt vet hur det ser ut på plats. Högre kvalitet på vägnätsinformationen gynnar även ajourhållningen av kommunens gång- och cykelvägnät samt GEOSECMA-modulerna Gata, Grävtillstånd, Ruttplanering och Trafik, som läser in vägnätsdata via GEOSECMA LVDB.

Läs mer om Trafikverkets syn på tjänstebaserad uppdatering av vägdata


Arbetsflöde tjänstebaserat datautbyte

 • NVDB-data checkas ut från Trafikverket via tjänstebaserat datautbyte och laddas hem lokalt.
 • Utcheckat område öppnas upp för redigering.
 • Efter redigering gör GEOSECMA en automatisk valideringskontroll av att dataredigering har genomförts på ett korrekt sätt. 
 • Ändringarna exporteras till Trafikverket och NVDB via tjänstebaserat datautbyte.
 • När Trafikverket återkopplat att leveransen är godkänd kan kommunen ladda tillbaka ändringarna via automatisk inkrementell import, vilket schemaläggs med önskvärt intervall.

Certifierad lösning

Trafikverket har godkänt GEOSECMA LVDB som certifierad lösning för tjänstebaserat datautbyte, vilket innebär att man har godkänt att funktionaliteten motsvarar myndighetskraven. Dessutom har arbetsflödet kvalitetssäkrats med hjälp av ett antal storstadskommuner, som är våra referenskunder.


cyklister, cykelväg

Digitalt cykelnät

Cykelnät är numera, tillsammans med information om statliga, kommunala och enskilda vägar, obligatoriska delar i NVDB. Gångnät är fortfarande frivilligt att lägga in. Med GEOSECMAs moduler för gaturummet finns stöd för att såväl utbyta cykelvägsdata med NVDB som att ajourhålla informationen. Via GEOSECMA LVDB sköts import och export av lokala cykelnätsdata till NVDB. Med GEOSECMA Gata kan beläggningsunderhållsdata läsas in separat för gatu- eller cykelnät, vilket ger kvalitativa underlag inför skötseln av kommunens cykelvägar. Med ett digitalt cykelnät, tillsammans med övrig information i det digitala gaturummet, finns förutsättningarna att ta emot, dela och hålla ihop data, hantera Internet of Things och erbjuda digitala tjänster. För medborgarna innebär det att man enkelt hittar kortaste cykelvägen till jobbet, säkraste skolvägen för barnen och kan planera cykelvägar för rekreation. 


Anpassad efter standard och regelverk

GEOSECMA LVDB är utvecklad efter svenskt standard (SIS standard SS 6370 - Standard för Väg- och järnvägsnät) och anpassad till Trafikverkets regelverk kring överföring av NVDB-data så att säker kommunikation kan ske mellan kommunen och Trafikverket. Dessutom stödjer programmet import av vägnätsdata från leverantörerna Tele Atlas och NAVTEQ.

gata med bilar

Digitalt gaturum 

GEOSECMA LVDB är byggd för att samverka med övriga moduler i GEOSECMA.  Den förser GEOSECMA Gata med grundinformation så att gatuförvaltningen kan ta kommunens vägnät till nästa nivå av skötsel av gaturummet. GEOSECMA Ruttplanering kan med hjälp av LVDB-informationen sköta ruttplanering i ett sammanhängande vägnät. För att hantera trafikinformation i GEOSECMA Trafik krävs också informtion om vägar, gator och trafikregler, vilket hämtas via GEOSECMA LVDB.

Tillsammans med våra övriga moduler kan vi erbjuda ett komplett digitalt gaturum där de olika delarna fungerar tillsammans. Med GEOSECMA for ArcGIS kan du åstadkomma en sammanhängande helhetslösning för hela gaturummet: vägnät, belysning, trafikföreskrifter, vägmärken, beläggningshantering, sopning, sandning, snöröjning och grävtillstånd. 


gata, villaområde

Genvägar 

Viktiga direktlänkar för dig som använder GEOSECMA:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.