Verksamhetssystem för grön infrastruktur

Med GEOSECMA Park och grönyta får ni ett komplett verksamhetssystem för att hantera kommunens gröna infrastruktur. Dessutom kan modulen samverka med övriga delar i GEOSECMA-systemet såsom kart- och planförsörjning och kommunalteknik. Därmed underlättas informationsspridning till andra verksamheter och skapandet av en gemensam lägesbild. GEOSECMA utvecklas kontinuerligt i nära samarbete med våra användare för att matcha era behov av planering och hantering av den gröna miljön. Systemet passar såväl den stora som den lilla kommunen, beställarorganisationer som er som jobbar med drift och underhåll i egen regi. 

stadspark, stadsträd, urbana träd

GEOSECMA Park och grönyta stödjer:

 • Dokumentation av grön infrastruktur
 • Anmärkningar och åtgärder
 • Lekplatsbesiktning
 • Trädinventering

Med GEOSECMA Park och grönyta uppnås:

 • Digital skötselplan
 • Kontroll över antal och mängder i grön infrastruktur
 • Korrekt överblick inför kostnadsplanering, upphandling, entreprenad
 • Säkra lekplatser samt säkra trädmiljöer

blomlökar, plantering

Digital dokumentation

I GEOSECMA Park och grönyta kan objekt och ytor inom grön infrastruktur dokumenteras samt kopplas till geografiskt läge. Med ett digitalt register, vars omfång kan växa i takt med era behov, får ni en aktuell och korrekt överblick inför skötsel, kostnadsplanering, upphandling och entreprenad. Genom rapportfunktionen i webbgränssnittet tar du enkelt fram rapporter som visar antal eller mängder av t.ex. gräsytor, grönområden, lekplatser, lekredskap, träd, papperskorgar, staket, parkbänkar, buskage, rabatter, markbeläggning och häckar. Dessutom stödjer systemet mobil dokumentation och ajourhållning för att stödja arbetsflöden på såväl kontor som i fält. 


Se produktfilm - Arbetsflöde dokumentation 

Se vår film där vi berättar och visar hur grön infrastruktur dokumenteras och ajourhålls i GEOSECMA Park och grönyta. Du får även se hur rapporter tas fram.


Underhållsplanering och digital skötselplan

Med ett digitalt register över grön infrastruktur möjliggörs en skötselplan, vilket är ett viktigt redskap för att skapa utförliga skötselbeskrivningar och tydliga arbetsordrar. I GEOSECMA skapas en kartbaserad digital skötselplan med hjälp av åtgärdsmallar via ett enkelt arbetsflöde i modulens webbgränssnitt. Med hjälp av mallarna anges hur ytor/objekt ska skötas, hur ofta samt uppskattad kostnad. Ni väljer själva den detaljeringsnivå som passar era behov bäst. Resultatet blir:

 • tydliga riktlinjer för löpande drift under året
 • möjligt att snabbt hantera och dokumentera oplanerade händelser
 • bättre medborgarservice genom välskötta och attraktiva grönområden
grön infrastruktur, parkbänkar

Från anmärkning till utförd åtgärd

Våra användare efterfrågar IT-stöd för effektiva arbetsflöden inom drift och underhåll. GEOSECMA Park och grönyta innehåller därför verktyg för att stödja alla roller i parkorganisationen. Felanmälningar registreras med några enkla knapptryck i webben eller surfplattan. Arbetsledaren kan överblicka, och filtrera, inkomna anmärkningar samt bestämma vilka som ska utföras och när. Därefter tilldelas arbetsordrar till enskilda medarbetare alternativt arbetslag. För fältpersonalen finns all nödvändig information och funktionalitet tillgänglig mobilt. 

Systemet bygger på en central databas där både geografisk data och skötselinformation lagras. Alla gränssnitt och användare arbetar mot samma databas, vilket ger en sömnlös miljö där samtliga yrkesroller har tillgång till aktuell data. Effekten blir ett effektivt arbetsflöde från inkommen anmärkning till utförd åtgärd. 

Kostnadskontroll

Med GEOSECMA Park och grönyta, och de historiska driftsdata som registrerats i systemet, kan du arbeta med budgetering, kostnadssimulering eller göra jämförelser med hjälp av nyckeltal. Det innebär att ni kan:

 • hantera kostnader och åtgärder med olika detaljeringsgrad, från nyckeltalsjämförelser till fullständig kostnadsbild med uppföljning per enskild åtgärd
 • jämföra er kostnadsbild med andra kommuner
 • kontinuerligt följa upp kostnadsbilden för innevarande år
 • budgetera för kommande år
 • stänga innevarande år och aktivera kommande år för att på så sätt säkerställa en historisk kostnadsbildvattendrag, stadsmiljö

Grönyteskötsel på entreprenad

Vårt system passar, förutom kommuner som jobbar med underhåll i egen regi, även beställarorganisationer. I sådana situationer är det viktigt att kunna säkerställa att ansvarig personal har utfört sina uppdrag. 

Genom att arbetsledaren kan skapa åtgärder och fylla i relevant information får entreprenörens fältpersonal kvalitativa underlag när de tar emot sina arbetsordrar. Entreprenören dokumenterar åtgärderna direkt ute i fält med hjälp av GEOSECMA Park och grönytas mobila stöd. Därigenom kan arbetsledaren samtidigt följa status på pågående arbete och avsluta ärenden då ansvarig personal har utfört sina uppdrag.


Se produktfilm - Arbetsflöde parkskötsel 

Se vår film där vi berättar och visar arbetsflöden inom drift och underhåll, exempelvis hur skötselplaner fungerar i GEOSECMA Park och grönyta. 


Lekplatsbesiktning

Med GEOSECMA Park och grönyta hjälper vi kommuner att säkerställa säkerhet genom att vi följer de regleringar och europeiska standarder som finns uppsatta för lekplatser. Modulen stödjer hela arbetsflödet kring kontroll av lekredskap - från planering och uppföljning till stöd för besiktningspersonalens arbete ute på lekplatserna. Genom en effektiv arbetsprocess för lekplatsbesiktning blir det möjligt att:

 • skapa en översiktsbild av kommunens lekplatser och status på dess utrustning
 • planera kommande underhåll
 • förebygga olyckor och erbjuda trygga lekplatser
klätterställning, lekpark

Så fungerar kontroll av lekredskap med GEOSECMA

Du får hjälp med att hålla koll på när det är dags för veckotillsyn, funktionskontroll och årlig säkerhetsbesiktning. Systemets besiktningsmallar fungerar som checklistor för besiktningspersonalen. Dessa mallar innehåller de kontrollpunkter som ska gås igenom vid kontrollen. På plats är det sedan enkelt att registrera anmärkningar, skriva kommentarer och bifoga bilder i surfplattan. Därefter kan åtgärder tilldelas fältpersonalen som i sin tur kan fixa uppmärksammade fel. Alla delar hänger därmed ihop i ett sömlöst arbetsflöde.

Effekterna av ett effektivt arbetsflöde 

 • Kvalitetssäkrade lekplatser med lägre risk för personskador 
 • Minimerad tid från inkommen anmärkning till åtgärdat fel 
 • Ökad möjlighet att spåra utförda lekplatsbesiktningar och genomförda åtgärder 
 • Kvalitativa beslutsunderlag för effektivare planering av olika insatser på lekplatser

Se produktfilm - Arbetsflöde lekplatsbesiktning 

Se vår film där vi berättar och visar hur arbetsflödet för besiktning av lekredskap fungerar i GEOSECMA Park och grönyta.Trädinventering

I GEOSECMA Park och grönyta finns möjlighet att göra en enklare dokumentation/inventering av träd. Vi erbjuder även ett projektstöd för trädinventering, enligt vår inventeringsmodell med komplett stöd för Sveriges Lantbruksuniversitets standard för inventering av urbana träd 2.0. Det ger er utökade möjligheter för er inventering samt möjliggör insamling av data i fält med ArcGIS Field Maps. 

Här kan ni läsa mer om projektstödet: Trädinventering 2.0

trädinventering

Samordningsvinster med andra verksamheter

Mycket av den information som hanteras inom parkdriften är till nytta för andra kommunala verksamheter. Samordningsvinst uppstår t.ex. om den planerade gatureparationen kan utföras samtidigt med skötseln av den gröna miljön. Synkronisering mellan VA-enhetens omläggning av ledningsnätet och parkenheten minskar risken för rotinträngning. Andra exempel är  trädinventeringsdata, som är viktig information vid detaljplanering, samt information om grönytor för att komplettera bilden av översvämningsanalyser för bättre fysisk planering och hantering av närmiljön vid stor nederbörd.

Med GEOSECMA for ArcGIS är det möjligt att koppla ihop databaser och information över olika verksamhetsområden. På så sätt får olika avdelningar och funktioner tillgång till samma aktuella lägesbild. En direkt effekt för parkavdelningen är t.ex. att skaderisken på värdefulla träd minimeras, eftersom tillgång till information ökar för andra verksamheter. 

Bättre analyser och överblick

Genom att komplettera med modulen GEOSECMA Park och grönytedata skapas ytterligare förutsättningar att göra er verksamhetsdata enklare tillgänglig och användbar. Genom att kombinera webbkartor, diagram och grafer  kan jämförelser göras, mönster analyseras och geografisk lokalisering visualiseras. Presentera informationen i en webbkarta för beslutsfattare inför budgetförhandlingar eller underhållsplanering. Eller använd informationsvyerna för att sprida information till allmänheten om lekplatser, grönområden eller växtbestånd via kommunens hemsida. Några exempel på information som kan visas grafiskt i kartan:

 • antal anmärkningar för olika objekt uppdelat i tidsintervall
 • hur mycket gräsklippning som ska utföras nästa månad och på vilken plats
 • hur många tulpanlökar som ska planteras baserat på förra säsongens åtgång

cyklister, cykelväg

Bättre medborgarservice

Genom att använda den information, som finns dokumenterad i GEOSECMA Park och grönyta, blir det möjligt att kommunicera och visualisera läge, egenskaper och skötselstatus rörande parker, grönområden, träd, badplatser eller lekplatser via kommunens hemsida. Det blir också möjligt att ta fram digitala planer för att kommunicera betydelsen/värdet av den gröna infrastrukturen samt planerade insatser, t.ex. trädplaner, trädvårdsplaner, grönstrukurplaner eller lekplatsplaner. På så vis blir det enklare att erbjuda bättre service kring den gröna miljön till stadens invånare och besökare. 


Standard och regelverk

Det ska vara enkelt att följa regler och standarder. Därför finns inbyggt stöd för att utföra besiktning av lekredskap i enlighet med EU-direktiv, produktsäkerhetslagen, plan- och bygglagen och Boverkets byggregler. 

Vi följer senaste standard för trädinventering i urban miljö och tätortsnära skog kan hanteras enligt Skogsvårdsstyrelsens rekommendationer. Terminologi och objektmodell bygger på Moviums de-facto-standard.

kt3

Rondell

Portal for ArcGIS tillför nytta för kommunala verksamheter

Portal for ArcGIS innebär nya möjligheter för GEOSECMAs verksamhetssystem, inom såväl kommunalteknik som kart- och planförsörjning, genom att du kan dra nytta av den allt rikare funktionalitet som erbjuds genom ArcGIS!

Med Portal for ArcGIS följer en rad verktyg för att distribuera geografiska data och funktionalitet i enkla fokuserade gränssnitt. Det finns färdiga appar för fältarbete, kommunikation och beslutsunderlag. Nyttan uppstår då man kopplar ihop den enskilda appens möjligheter och integrerar den med GEOSECMA-data.


Portal for ArcGIS - exempel inom grönstruktur

Datafångst i fält

Kommunikation

 • ArcGIS StoryMaps för att skapa kartberättelser som publiceras på kommunens hemsida för att presentera information om t.ex. park- och trädplaner, växtbestånd eller kommunala lekplatser och grönytor.

PORTAL for ArcGIS - EXEMPEL INOM GRÖNSTRUKTUR

Monitorera er verksamhet

 • ArcGIS Dashboards för att övervaka verksamheten i en visuell nulägesbild, baserat på realtidsdata, med interaktiva webbkartor, diagram, grafer och listor. Kräver tilläggsmodul GEOSECMA Park och grönytedata. Använd t.ex. för att:
  • Presentera statistik från utförd trädinventering för att ta beslut om trädens framtid.
  • Få en samlad bild av åtgärder och brister kopplat till lekplatser.
  • Visualisera kommande behov av gräs- och häckklippning eller räfsning av grusgångar.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Park och grönyta och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Jag vill bli kontaktad

gata, villaområde

Genvägar 

Viktiga direktlänkar för dig som använder GEOSECMA:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.