Framtidens VA-system är här

Nu är vi i mål! Vi lovade att utveckla Sveriges första VA-system som är rustat för morgondagens behov. Och i sommar (2023) är vi redo att börja leverera återstående delar i vår nya GEOSECMA för VA - ersättaren till befintliga GEOSECMA Ledning VA.

Tidigare har vi lanserat modulerna GEOSECMA VA Förnyelseplanering och GEOSECMA - Ledningskollen/ledningsägare. Nu lanserar vi återstående moduler: GEOSECMA VA samt GEOSECMA VA Drift och Underhåll.

Länk - till hemsida med filmpresentationer om nya VA-moduler


Kvalitetssäkra VA-analyser

Hållbarhetsmål, klimatförändringar, eftersatt VA-infrastruktur och urbanisering. Anledningarna till att VA-analyser behöver göras är många. Det som är gemensamt är behovet av ett kvalitetssäkert verksamhetssystem, såsom GEOSECMA for ArcGIS för VA-verksamhet, som möjliggör systematiska analyser, tillförlitliga beslutsunderlag, samlad tillgång till externa och interna data och visuella presentationsmöjligheter.

Oavsett om det handlar om risk- och sannolikhetsanalyser, spåra källan till oönskade utsläpp, avrinningsområden, skyfallshantering, ventilsök, brunnsinventering eller uppströms- och nedströmsarbete så tillhandahåller GEOSECMA for ArcGIS verktygen för att göra sådana analyser. Uppgifter från Geodatasamverkan, Länsstyrelsen, tv-inspektioner eller annan extern information hanteras tillsammans med er information om ledningslängder, material, åldersfördelning och driftstörningar. Allt i ett och samma system. Resultatet av samlad tillgång till data, tillsammans med stöd för GIS-analyser, blir systematik och enhetlighet.


översvämning, bilar i vatten

Frågor som kan få svar med GEOSECMA for ArcGIS

 • Vilka ledningar är troligast att drabbas av läckor?
 • Hur ser risk och konsekvens ut för olika ledningssträckor beroende på den infrastruktur som försörjs?
 • Hur påverkar jordarten ledningens livslängd?
 • Hur ligger vi till i förhållande till verksamhetsmål och interna nyckeltal?
 • Hur ska stora regnmängder hanteras?
 • Hur spåras utsläpp och källa till en specifik verksamhet?
 • Vilken livslängd kvarstår för ledningsnätets olika delar?

Självförsörjande eller anlita hjälp

Med GEOSECMA for ArcGIS för VA-verksamhet följer funktionalitet för att hantera projektering, modellering, simulering och såväl enkla som mer avancerade analyser av ledningsnätet. Ett exempel som är högaktuellt i många kommuner är hanteringen av omvandlingsområden och den förprojektering av mer hållbara lösningar som t.ex. överföringsledningar kräver. Ett annat är analyser av skyfall, avrinning, dagvattenhantering och topografiska förhållanden. Det betyder att ni själva kan vara självförsörjande på information och verktyg för att göra utredningar och analyser. Våra kunder kan därmed själva göra ett aktivt val om och när det finns behov av att anlita hjälp utifrån.

Ledningsrör i marken

svensk stad med vatten i kvällsljus

Monitorera och kommunicera er verksamhet

Med ArcGIS Dashboards blir det enklare att visualisera och kommunicera era analysresultat. Med ArcGIS Dashboards övervakas VA-verksamheten i en visuell nulägesbild, baserat på realtidsdata, med interaktiva webbkartor, diagram, grafer och listor. Använd det för att se hur ledningsnätet mår över tid och plats. Jämför nulägesbild med tidigare dag, vecka, månad eller år för att identifiera avvikelser eller nya mönster. Eller använd ArcGIS Dashboards som hjälp för att argumentera kring hur ni prioriterat!


Planering och informationsspridning

Alla analyser görs förstås utifrån syftet att man planerar att göra något. Laga, bygga ut eller bygga nytt. Eller planera genom att stämma av med andra så att man exempelvis slipper gräva upp samma gata två gånger. Även här kan ni dra nytta av GEOSECMA for ArcGIS för VA-verksamhet och de möjligheter som exempelvis kartberättelser innebär. Kartberättelser (Story Maps) är konfigurerbara webbapplikationer för att presentera realtidsdata genom att kombinera kartor med texter, foton och annan media. Använd det exempelvis för att skapa ett handläggarstöd där pågående VA-projekt på ett enkelt sätt görs tillgängliga för andra delar av den kommunala organisationen.

Planering för hållbar exploatering

För VA-organisationen innebär exploatering ett behov av att redan i ett tidigt skede medverka i detaljplaneprocessen. Med GEOSECMA for ArcGIS för VA-verksamhet finns stöd för att analysera kapacitet, dimensioneringsfrågor, kostnadseffekter och ta fram konsekvensbeskrivningar för olika alternativ. Men med GEOSECMA for ArcGIS medföljer ytterligare ett mervärde. Med vår lösning kan en samverkansportal skapas där all information under samhällsbyggnadsprocessen är tillgänglig på ett och samma ställe. Här kan VA-organisationen samt övriga involverade funktioner publicera, ajourhålla och kommunicera sina data. Kommentarer och synpunkter hanteras också inom portalen. Resultatet blir en gemensam och övergripande yta för samverkan, som är obereonde av förvaltningsgränser och enskilda individer.

Läs mer om vår syn på digital samhällsbyggnadsprocess


Ny teknik

Kombinera verklighet med digital information. GEOSECMA for ArcGIS hjälper dig att inte bara föreställa era planer, utan även se hur de ser ut i verkligheten. Ta upp mobilen och du ser vad som finns i den fysiska verkligheten just nu (gator, träd, skyltar, belysning, asfalt, refug o.s.v.) men även ledningsnätet under gatunivån och de digitala data du har om din VA-verksamhet. Augmented Reality (eller förstärkt verklighet) tillsammans med GEOSECMA for ArcGIS innebär unika möjligheter att se och förstå helhetsbilden, när och där du behöver den. Teknikutvecklingen hjälper oss också att blir proaktiva med hjälp av larm från sensorer och givare som kopplas till en geografisk plats på nätet. Denna realtidsdata kan sedan visualiseras och analyseras i GEOSECMA for ArcGIS.

Hur ser AR ut i verkligheten? S-GROUP Solutions har testat hur det fungerar. Se vår kortfilm för en snabbtitt i hur det kan se ut.


Utföra och förvalta

Analyserna är gjorda och det börjar bli dags att genomföra det som planerats. Läckor ska lagas, brandposter ska motioneras och ventiler ska inventeras. GEOSECMA for ArcGIS för VA-verksamhet hanterar både planerat underhåll och akuta driftstörningar. Aktuell VA-data såsom information om material, dimensioner eller ålder är tillgängliga även i mobila enheter och underlättar för rörnätspersonalen att bedöma och åtgärda problemet. Och ändringar, kompletteringar och åtgärder matas in direkt i fält. Alla yrkesroller jobbar mot samma databas, vilket resulterar i att alla alltid har tillgång till aktuell information och kopior undviks.

Sammanhängande ärendeprocess D&U

Vi vill att våra kunder ska kunna hantera felanmälan, driftstörning och åtgärd i en och samma process. Det innebär att när ett ärende skapas i ett fristående ärendehanteringssystem (t.ex. när en abonnent anmäler ett problem till kundtjänst), så kan ni även skapa felanmälan, driftstörning eller åtgärd och arbeta med ärendet i GEOSECMA for ArcGIS. När ärendet är åtgärdat så avslutas det i GEOSECMA och samtidigt avslutas ärendet också i ärendehanteringssystemet. Därmed uppnås ett sömlöst och integrerat arbetsflöde genom hela ärendeprocessen inom drift och underhåll. Ni slipper dubbelarbete och risken för att data ska registreras på olika sätt.


omläggning ledningar i gatan

Dokumentera ert VA-nät 

I GEOSECMA for ArcGIS för VA-verksamhet finns ett inbyggt regelverk som garanterar att data registreras på rätt sätt. Det betyder exempelvis att ledningar och anordningar ansluts korrekt, såsom att spillvatten inte kan kopplas till vatten, att regler för fall, lutningar och dimensioner följs och att VA-nätet faktiskt hänger ihop och inte bara består av ett antal punkter och linjer på en karta. Därmed är också livscykeln sluten. Genom ett korrekt geometriskt nätverk samt tillgång till underliggande data såsom ledningar, material, dimensioner, höjdvärden eller serviser säkerställs möjligheten att göra olika analyser för att planera och förvalta er verksamhet. Och med kontroll över ert VA-nät finns också förutsättningarna att möta både dagens att-göra-lista och framtida möjligheter.


Rondell

Portal for ArcGIS tillför nytta för kommunala verksamheter

Portal for ArcGIS innebär nya möjligheter för GEOSECMAs verksamhetssystem, inom såväl kommunalteknik som kart- och planförsörjning, genom att du kan dra nytta av den allt rikare funktionalitet som erbjuds genom ArcGIS!

Med Portal for ArcGIS följer en rad verktyg för att distribuera geografiska data och funktionalitet i enkla fokuserade gränssnitt. Det finns färdiga appar för fältarbete, kommunikation och beslutsunderlag. Nyttan uppstår då man kopplar ihop den enskilda appens möjligheter och integrerar den med GEOSECMA-data.


Portal for ArcGIS - exempel inom VA  

Datafångst i fält

 • ArcGIS Field Maps för att ladda ned er ledningsdata på mobil enhet för att sedan kunna titta på, inventera och redigera ledningsdata på ett kvalitetssäkrat sätt offline i fält. Kräver tilläggsmodul GEOSECMA Ledning VA data.

Kommunikation

 • ArcGIS StoryMaps för att skapa handläggarstöd där pågående VA-projekt kan göras tillgängliga för andra delar av kommunen. Ett annat exempel på tillämpning är ett samverkansförfarande där alla handlingar, inklusive förslag till projekt, bäddas in i Story Maps för att åstadkomma ett interaktivt och digitalt samverkansförfarande.
 • ArcGIS Dashboards för att kommunicera förnyelsebehov inom VA till beslutsfattarna. Dashboard används som en hjälp för att argumentera kring hur man prioriterat. Kräver tilläggsmodul GEOSECMA Ledning VA data.

Portal for ArcGIS - exempel inom VA

Monitorera er verksamhet

 • ArcGIS Dashboards för att övervaka verksamheten i en visuell nulägesbild, baserat på realtidsdata, med interaktiva webbkartor, diagram, grafer och listor. Kräver tilläggsmodul GEOSECMA Ledning VA data. Använd t.ex. för att:
  • hitta mönster i driftstörningar
  • analysera och jämföra ledningsnätets status över tid och plats
  • jämföra olika områden både övergripande och detaljerat
  • följa aktuellt läge i förhållande till interna nyckeltal och verksamhetsmål


Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA for ArcGIS för VA-verksamhet kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.