Varför konstruera detaljplaner istället för att bara rita dem?

Rita detaljplaner. Konstruera detaljplaner. Det kanske kan tyckas vara en lek med ord. Men det innebär faktiskt något mycket mer än så. För med konstruerade detaljplaner, istället för ritade, följer en rad mervärden. Resultatet blir en planbestämmelsedatabas med planbestämmelser sömlöst i kartan. Det möjliggör en helt digital detaljplanprocess och att information kan utbytas från en maskin till en annan. Med GEOSECMA Fysisk planering får ni förutom det självklara grundstödet för alla delarna i detaljplaneprocessen även en kreativ grund och ett framtidsförberett system, som är redo att möta kommande möjligheter. Så om ni står för framtidsplanerna så ordnar GEOSECMA detaljplanerna!

Vy över Helsingborg stad

Vårt uppskattade webbinar nu tillgängligt som film

Många av Sveriges planarkitekter och andra yrkesroller relaterat till plan- och bygglov, geodata och kommunal digitalisering har redan tagit del av vårt webbinar. Klicka på filmlänken så får du också se hur din kommun kan skapa ett sömlöst flöde genom hela stadsplaneringen – allt i ett och samma gränssnitt!


GEOSECMA Fysisk planering innehåller

 • Stöd för att konstruera detaljplaner
 • Stöd för vektoriserade ytbildade detaljplaner
 • Planbestämmelsedatabas med möjlighet att lagra tusentals detaljplaner
 • Stöd för Boverkets allmänna råd, Boverkets Planbestämmelsekatalog samt leverans av detaljplaner till Lantmäteriets nationella geodataplattform

GEOSECMA Fysisk planering ger

 • Digital planprocess
 • Sömlösa planbestämmelser i kartan
 • Analyser, tex. identifiera vilka fastigheter som är överbebyggda eller underutnyttjade
 • Information kan utbytas maskin till maskin
 • Digital medborgardialog
 • Förutsättningar för effektiv bygglovshantering

Förutsättningar för planbesked – Samverkan 

Ett nytt detaljplaneärende påbörjas. Första steget i planprocessen är igång. För planbesked krävs insamling av korrekta underlag och aktuell information från både kommunala verksamheter och myndigheter. En del av detaljplaneprocessen som ofta upplevs som ganska arbetskrävande. Det vi vill vi underlätta för dig som kund!

Med det geografiska läget och kartan som gemensamma nämnare kan vi knyta samman data från kommunala verksamheter till en kommungeografisk samarbetsplattform, vilket möjliggör samverkan mellan kommunala förvaltningar under detaljplanprocessen. Den kommungeografiska samarbetsplattformen kan liknas vid ett intranät där information som rör kommunens verksamhet samlas såsom VA-ledningar, gator, fastighetsdata, grönytor, lekplatser, trafikföreskrifter, belysningsstolpar etc.


Förutsättningar inför planbesked – Korrekt fastighetsindelning

Vi är också medvetna om vikten av att kontrollera fastighetsgränsernas kvalitet inför planbesked. Med GEOSECMA:s fastighetsmodul är det möjligt att läsa in uppgifter från Lantmäteriets digitala fastighetskarta, förrättningskarta samt registerkarta för att få information om fastighetsindelning, fastighetsgränser, särskilda rättigheter och servitut. Efter bedömning av fastighetsgränsernas kvalitet kanske slutsatsen blir att noggrannheten inte är tillräcklig och inventering av gränsmarkeringar krävs för att upprätta en grundkarta. Våra kunder kan även hantera kommunikation kring den nationella registerkartan mellan GEOSECMA for ArcGIS och Lantmäteriets system på ett standardiserat sätt helt i enlighet med myndighetens nya format Registerkarte-GML.

Vid fältinventering kan du dra nytta av apparna som finns tillgängliga i ArcGIS-plattformen, t.ex. ArcGIS Field Maps eller ArcGIS Drone2Map. Fältinformationen återförs sedan i ett sömlöst arbete in i GEOSECMA Karta och grundkartan. Under detaljplaneprocessen behövs vanligtvis även en fastighetsförteckning, som anger berörda fastigheter och sakägare. Med GEOSECMA Fastighet ges tillgång till en aktuell fastighetsförteckning som kan användas för samråd och granskning.


Konstruera detaljplan topologi topologiskt gränser fastigheter

Konstruera detaljplaner

Dags för steg två, själva konstruktionen av detaljplanen. I modulen konstrueras planer med geometrisk kvalitet tack vare inbyggda topologikontroller i underliggande ArcGIS-plattform. 

Dessutom konstrueras detaljplanerna på ett sådant sätt att resultatet kan utbytas från en maskin till en annan. Det är möjligt tack vare att vår modul stödjer aktuella regelverk och rekommendationer från Boverket och Lantmäteriet. 


Kommunikation maskin till maskin

Vad betyder det förresten när vi säger att information kan utbytas från maskin till maskin? Jo, data kan ju vara intressant att skicka till andra enheter än en traditionell dator. Ett exempel är drönare, som börjar bli allt vanligare som inmätningsmetod. Ett annat exempel är ”AR - Augmented Reality” eller så kallad förstärkt verklighet. AR innebär att verkligheten kombineras med digital information, exempelvis för att visualisera för medborgaren hur det nya kvarteret kommer att se ut. Oavsett om det är praktiskt möjligt idag eller en visionär tanke inför morgondagen så är det viktigt för oss att våra kunder har ett framtidsförberett system, som är redo att möta både existerande och nya möjligheter.

drönare fysisk planering mätning drone fotogrammetri

Lantmäteriets Nationella geodataplattform och datautbyte

Med GEOSECMA Fysisk planering kan detaljplaner levereras digitalt till Lantmäteriets Nationella geodataplattform (NGP), vilken är en myndighetsrekommendation från och med den 1 januari 2022. 

Dessutom finns stöd för utbyte av detaljplaner (import samt export) mellan GEOSECMA Fysisk planering och andra IT-system för skapande av detaljplaner (såsom mellan kommun och detaljplanekonsult). Vårt nya utbytesformat, GeoJSON, bygger på samma format och informationsmodell som Lantmäteriets Nationella geodataplattform baseras på. Det innebär att utbyte således kan ske med andra IT-system som stödjer samma format. Tidigare rekommenderades utbyte enligt svensk standard, (SS 637040:2016), men Boverkets nya regelverk för detaljplaner stödjer inte längre nämna SIS-standard.

Se produktdemos


Boverkets krav på Digital planbeskrivning

Nya detaljplaner, som påbörjas från och med den 1 januari 2022, ska innehålla digitala planbeskrivningar i enlighet med Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:8). Syftet med digitala planbeskrivningar är att skapa en enhetlig struktur och ett enhetligt innehåll där informationen kan utbytas maskinellt och på så sätt tillgängliggöras digitalt. Och som en bonus blir det även enklare för människor att förstå en detaljplans bakgrund, syfte och påverkan på omgivningen. 

Se vår korta film - vi visar modulens stöd för digital planbeskrivning. Se hur du kategoriserar innehåll, taggar med nyckelord och inordnar innehåll under relevant tema och grupperingar enligt Boverkets riktlinjer samt hur du inkluderar georeferenser mellan plankarta och planbeskrivning


Presentera digitala detaljplaner, samråd och medborgardialog

Vi är framme vid steg tre med samråd, remiss och granskning. Vill ni skapa en digital medborgardialog? Då är en kartberättelse (ArcGIS StoryMaps) ett ypperligt alternativ. Det möjliggör ökad interaktion och ni kan presentera detaljplanen på ett smakfullt sätt på kommunens hemsida. Sakägarnas synpunkter och allmänna kommentarer kan samlas in och dessutom kopplas ihop med kommunens ärendehanteringssystem genom att använda tillgängliga ArcGIS-verktyg. En del av våra kunder nyttjar möjligheten att presentera planförslaget i 3D i detta skede, finns utmärkta hjälpmedel för det också tack vare ArcGIS. Planförslaget revideras, granskas och revideras igen för att slutligen antas och därefter vinna laga kraft. Kommunen har nu en färdigställd detaljplan!

Tips - vi hjälper er gärna med att använda möjligheterna med GEOSECMA Fysisk planering och ArcGIS StoryMaps för att kommunicera, och öka förståelsen av, era pågående detaljplaner. Dessutom visar vi hur ni kan dra nytta av ArcGIS Survey123 samt ArcGIS Urban för att på nya sätt nå ut till medborgare och andra intressenter under planprocessen. Läs mer här!

Planbestämmelsedatabas

I modulens planbestämmelsedatabas samlas resultatet av de konstruerade planerna. Det innebär att alla planbestämmelser samlas digitalt och sömlöst över detaljplanerade områden. Därmed blir det möjligt att visualisera i kartan, och få tillförlitliga uppgifter, om vad som gäller över hela tätorten. Allt tillgängligt på ett och samma ställe. Dessutom är Planbestämmelsedatabasen grunden för att kunna skapa e-tjänster såsom bygglovsansökan och att besvara vilka bestämmelser som gäller på en fastighet eller var man får bygga. Den ger helt enkelt förutsättningar för en effektivare bygglovshantering. Så med GEOSECMA Fysisk planering kan alla kommuner, oavsett storlek, samla sina planbestämmelser digitalt i en Planbestämmelsedatabas. Utan extra kostnad!


GEOSECMA Widgets Fysisk planering

Analyser för effektivare bygglovshantering

Hur mycket planlagd yta finns för att bygga bostäder? Är det tillåtet att bygga ut mitt hus? Bygglovshandläggaren möter många frågor som kräver analyser för korrekta besked. Med Planbestämmelse-databasen och en GIS-analys är det enkelt att t.ex. identifiera fastighetens storlek i förhållande till byggnadsytornas storlek för att få svar på hur många procent av fastigheten som redan är bebyggd. Detta kan sedan visualiseras för alla bebyggda fastigheter i kommunen som en e-tjänst; en färg på fastigheter som inte utnyttjat sin fulla byggrätt, en annan färg på fastigheter som har uppnått maximal byggrätt samt en tredje färg på fastigheter som har överskridit maximal byggrätt. På detta sätt är det möjligt att paketera en digital detaljplan, tillsammans med planbestämmelser, och i text vägleda läsaren på ett enkelt sätt. Resultatet blir en effektivare bygglovshantering. Och förmodligen också gladare bygglovshandläggare och nöjdare kommuninvånare.


Arbeta med konsulter

Somliga kommuner konstruerar sina detaljplaner på egen hand. Andra kommuner väljer att ta hjälp av konsulter. Båda alternativen fungerar alldeles utmärkt tillsammans med GEOSECMA Fysisk planering. Om konsulten arbetar i sitt eget system, glöm inte att vid upphandling begära att konsulterna tar fram detaljplaner i samma format och informationsmodell som Lantmäteriets Nationella geodataplattform bygger på (geoJSON). Så att ni inte går miste om möjligheten till en helt digital detaljplaneprocess. Allra smidigast är förstås om era konsulter jobbar direkt i er egen miljö med tillgång till all nödvändig information. Med vår lösning är det faktiskt möjligt för era konsulter att jobba på det sättet. Bra va? 

Konsult data IT planering

Rondell

Portal for ArcGIS tillför nytta för kommunala verksamheter

Portal for ArcGIS innebär nya möjligheter för GEOSECMAs verksamhetssystem, inom såväl kommunalteknik som kart- och planförsörjning, genom att du kan dra nytta av den allt rikare funktionalitet som erbjuds genom ArcGIS!

Med Portal for ArcGIS följer en rad verktyg för att distribuera geografiska data och funktionalitet i enkla fokuserade gränssnitt. Det finns färdiga appar för fältarbete, kommunikation och beslutsunderlag. Nyttan uppstår då man kopplar ihop den enskilda appens möjligheter och integrerar den med GEOSECMA-data.


Portal for ArcGIS – exempel inom detaljplanering

Datafångst i fält

 • ArcGIS Field Maps för att göra kontroller i fält inför planbesked. Ta med planförslaget ut i fält, gör noteringar och ta foton. Därigenom kan första planförslaget ändras baserat på ny information insamlad i fält. Kommunen kan sedan skissa upp förslaget till detaljplan och publicera som en karttjänst.

Kommunikation

 • ArcGIS StoryMaps för att skapa kartberättelser inför ett samrådsförfarande där alla handlingar, inklusive förslag till detaljplan, bäddas in i en StoryMap där kartinformation, text och bild kombineras för att skapa ett interaktivt och digitalt samrådsförfarande.
 • ArcGIS StoryMaps kan även användas för att inkludera ett formulär för att ta emot synpunkter från medborgare och därigenom skapa en digital medborgardialog.

Portal for ArcGIS – exempel inom detaljplanering

Monitorera er verksamhet

 • ArcGIS Dashboards för att övervaka verksamheten i en visuell nulägesbild, baserat på realtidsdata, med interaktiva webbkartor, diagram, grafer och listor. Använd t.ex. för att:
  • visualisera och kategorisera inkomna synpunkter från medborgarna i en Dashboard. På detta sätt kan man sedan sammanställa och presentera ett utlåtande tillsammans med ett urval av alla inkomna synpunkter.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Fysisk planering och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Jag vill bli kontaktad

gata, villaområde

Genvägar

Viktiga direktlänkar för dig som använder GEOSECMA:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.