Effektivt arbetsflöde för datafångst

Med GEOSECMA Karta är arbetet från fält till skapande eller uppdatering av er databas en enkel resa.

 • Oavsett hur ni väljer att fånga in data kan ni hantera den på ett smidigt sätt i GEOSECMA Karta. Det är möjligt att läsa in data från flera olika mätmetoder, såsom drönare, fotogrammetri, terrester mätning och GPS-mätning. 
 • Modulens integration med geodesiprogramvaran TopoCAD, via tilläggsmodulen GEOSECMA Karta XM, gör det möjligt att sömlöst ajourhålla er primärkarta och arbeta med 3D från inmätning till färdig digital byggnad.
 • Eftersom modulen stödjer 3D-arbete följer höjdvärden med automatik med när du hämtar in data som innehåller höjder, vilket spar tid och minskar antalet arbetsmoment. 
Import data GEOSECMA Karta

Smarta funktioner som effektiviserar er ajourhållning 

Med GEOSECMA Karta är det lätt att utföra såväl enklare som mer avancerade redigeringar för ajourhållning av er primärkarta i 2D:

 • Med smarta verktyg för redigering och lagring kan du enkelt modifiera befintliga objekt eller skapa nya utifrån inmätta geometrier och försäkra dig om att du behåller dess höga noggrannhet. 
 • Du kan lagra en större mängd mätdata direkt i er primärkarte- databas för att på ett mer automatiserat sätt skapa nya objekt.
 • Den smarta funktionen "uppgifter" fungerar som en guide som, steg för steg, beskriver hur olika arbetsflöden ska utföras genom att kombinera textinstruktioner med verktyg. En funktion som främjar användarupplevelse och som kan vara till stor hjälp för arbetsflöden som inte utförs så ofta och för sällananvändare.
Konstruktion byggnad byggnadsobjekt GEOSECMA Karta

Arbeta i 3D – från mätning till färdig digital byggnad

Med GEOSECMA Karta och GEOSECMA Karta XM kan ni arbeta i 3D från mätning till färdig digital byggnad. Det gör det möjligt att bearbeta, visualisera och analysera er data på ett mer realistiskt sätt. 

Fördelar med att arbeta med geodata i 3D
 • Världen är trots allt i 3D – genom att visualisera er primärkartedata i 3D får ni en virtuell representation som motsvarar verkligheten.
 • 3D ger en djupare förståelse av geografin och miljön som datan representerar och gör det enklare att se och förstå höjdförändringar och terrängförhållanden. Något som är extra viktigt vid planering av bebyggelse och infrastruktur. 
3D punktmoln byggnader
 • Med 3D får ni tillgång till kraftfulla analysverktyg, för exempelvis skuggning och siktanalyser.
 • Lägg grunden för en digital tvilling där ni kan se samband mellan olika objekt och virtuellt testa och utvärdera olika scenarier.
 • 3D-data kan hjälpa till att identifiera områden med risk för översvämningar, skred och andra naturkatastrofer och på så vis minska risk för skador på människor och egendom.
 • Genom att kommunicera med hjälp av 3D skapar ni fördjupad förståelse och engagemang hos era medborgare. Det gör det också enklare för beslutsfattare att fatta välgrundade beslut.
GEOSECMA Karta 3D anlays skugga siktlinjer

Lätt att uppdatera byggnads, adress- och lägenhetsinformation

Med GEOSECMA Karta kan du leverera information om byggnader, adresser och lägenheter till Lantmäteriets grunddatasystem enligt Lantmäteriets lösning för tjänstebaserad uppdatering av BAL (byggnader, adresser, lägenheter). Stödet innebär att såväl registreringen och ajourhållningen av byggnads-, adress- och lägenhetsinformation, som uppdateringen av objekten görs direkt i GEOSECMA Karta. Genom att GEOSECMA for ArcGIS kan kommunicera med Lantmäteriets grunddatasystem, och därmed samverka kring en gemensam datamängd, så slår uppdateringen igenom omedelbart.

Modulen har även stöd för att hämta uppdateringar från LINA samt för att ajourhålla adress- och byggnadsinformation enligt ABT-avtal.

GEOSECMA Karta BAL


Kartframställning

 • Med GEOSECMA Karta kan du enkelt hantera layouter för olika typer av kartprodukter, såsom grundkartor och nybyggnadskartor, och även ladda in flera layouter samtidigt. 
 • I modulen finns ett komplett bibliotek med symboler, linjetyper och raster för presentation av olika kartprodukter enligt HMK:s rekommendationer (Handbok i Mät- och Kartfrågor).
 • Modulens dynamiska teckenförklaring visar enbart de lager som är synliga i er kartutbredningen, vilket bidrar till att effektivisera ert arbetsflöde för kartframställning.
GEOSECMA Karta Nybyggnadskarta


Nyttja primärkartans data i andra verksamheter

Med GEOSECMA Karta underlättas intern samverkan – mellan individer, enheter och förvaltningar. Självklart kan GEOSECMA Karta kopplas ihop med andra moduler för att exempelvis få stöd för hela arbetsprocessen från inmätning i fält till färdig karta eller för skötsel och administration av allt från grön infrastruktur till gatunät eller VA-system. Dessutom lagras all information i en gemensam databas vilket gör att du alltid har tillgång till aktuell information – inga kopior.

Portal geodataportal geodata

Kontakta mig!


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.