Publicerad 2023-05-12

Ulricehamns kommun visualiserar sina detaljplaner med en fotorealistisk modell


Kommunen har adderat en meshmodell i ArcGIS Urban

I Ulricehamns kommun arbetar man sedan drygt ett år tillbaka med att visualisera sina detaljplaner i ArcGIS Urban. Man har dessutom adderat en meshmodell till kartan som gör att besökare kan se kommunens tätorter i en fotorealistisk modell. 

Vi ringde upp kommunens GIS-ingenjör, Tommy Lind, och planarkitekt Paulina Persson på Plan- och exploateringsenheten för att få veta mer om deras samarbete, 3D-kartan och den sluttande staden.

........................................................................................

Se Ulricehamns kommuns fotorealistiska modell

........................................................................................

Paulina och Tommy, Ulricehamns kommun

ArcGIS Urban – endast för större kommuner?

- Jag fick upp ögonen för ArcGIS Urban efter att ha sett en presentation av Esri Inc redan 2020. Senare tog jag även del av Uppsala kommuns arbete, de var ju pilotkommun i Sverige då, och tyckte att det verkade väldigt intressant. Min första tanke var att ArcGIS Urban verkade lämpa sig mer för större städer, men efterhand kändes det som att det ändå kunde vara något även för oss som mindre kommun, berättar Tommy.


Vad tillför ArcGIS Urban för värde i er verksamhet på planenheten?

- För oss på planenheten är det en stor fördel att kunna visualisera våra detaljplaner i en 3D-karta. Det underlättar dels vårt arbete internt att kunna titta på planer, byggnader och volymer och analysera dem, dels externt då vi på ett enkelt sätt kan förmedla för såväl medborgare som beslutsfattare vad en plankarta med dess siffror och streck innebär i slutänden, förklarar Paulina.

Volymstudie i detaljplan

Volymstudier och snabba uträkningar

- Vi jobbar främst med volymstudier där vi exempelvis tittar på vad som händer i förhållande till intilliggande byggnader då vi ändrar i höjd eller bredd på en planerad byggnation. Utifrån en sådan studie kan man även göra solstudier och siktlinjer, förklarar Paulina. Det finns även möjlighet att göra snabba uträkningar av exempelvis bruttoarea (BTA) och byggnadsarea (BYA) och se hur mycket bostäder det kan generera.

Solstudie i ArcGIS Urban

Ulricehamn – en stad byggd på en sluttning

En sak som de båda kollegorna tycker är lite extra intressant att visualisera med just Ulricehamn är nivåskillnaden. Paulina berättar att staden är byggd på en sluttning som lutar ned mot sjön Åsunden. Något som är ett återkommande tema gällande planering.

- Sjöutsikten brukar vara en stor fråga för många, förklarar hon.

Volymstudie i ArcGIS Urban

Ni utmärker er lite extra genom att ha adderat en meshmodell i ArcGIS Urban. Vad kan ni berätta om det?

När man klickar sig runt i 3D-kartan över Ulricehamns kommun kan man växla vy till det så kallade meshlagret och istället klicka sig runt i en fotorealistisk modell av kartan. Detta har man åstadkommit genom att fotografera kommunens alla tätorter med hjälp av drönare.

- Vi gjorde en beställning på dessa bilder redan 2019. När vi sedan fick filen tänkte jag att det här borde vi få in i ArcGIS Online. När vi sedan skaffade ArcGIS Urban kändes det som en självklarhet att addera dem även där, berättar Tommy.

Tommy ser en stor fördel i att man som medborgare kan växla mellan de olika vyerna i kartan och tänker att det är lättare orientera sig när man ser byggnaderna och gatorna i bild. Han berättar även att tanken är att bilderna ska uppdateras regelbundet men på grund av ny lagstiftning för drönarflygning har planerna på detta förskjutits.


Vad har ni fått för reaktioner på meshlagret?

- Den största responsen har faktiskt kommit från andra kommuner och organisationer. De har varit intresserade av att få veta mer om alla olika steg. Hur man får in det, hur det funkar, vad det kostar och så vidare.

Meshlager i ArcGIS Urban

Mål att kunna visualisera samtliga detaljplaner

Idag arbetar kollegorna till störst del internt i ArcGIS Urban. De publicerar en hel del i den publika kartan men Paulina berättar att de oftast använder sig av skärmklipp från 3D-modellen i sina presentationer. Här flikar Tommy in och berättar att han haft en dragning för miljö- och byggnadsnämnden där han visat den senaste modellen de gjort i ArcGIS Urban över ett industriområde i kommunen. Responsen han fick var att alla tyckte att det såg jättebra ut och han fick även frågan om det fanns fler planer visualiserade på samma sätt.

- Jag fick intrycket av att de gärna hade fått alla planer presenterade i ArcGIS Urban och det är dit vi hoppas på att komma i slutänden.


Fler användningsområden att upptäcka

- Precis som Tommy säger har vi som målsättning att vi ska kunna visa upp alla våra detaljplaner i ArcGIS Urban vid samråd eller granskning. Vi ska även publicera planerna så att alla ska kunna gå in och se dem, fyller Paulina i.
Vår förhoppning är också att kunna arbeta ännu mer kontinuerligt med ArcGIS Urban och på så sätt komma in i arbetssättet lite mer. Jag tror att det finns många fler användningsområden att upptäcka.

Gatunivåbild i ArcGIS Urban

Koppling mellan Mapillary och ArcGIS Urban

Tommy klickar snabbt upp en cykelväg i kartan och berättar att de 2018 gjorde en beläggningsinventering och kollade asfalten i kommunen. Han begärde ut samtliga georefererade* bilder och publicerade dem i Mapillary. Via en koppling mellan Mapillary och ArcGIS Urban har de nu alla kommunala gator, gång- och cykelvägar kopplade till kartan.

- Nu har vi redan dessa bilder, men skulle planarkitekterna behöva ta en ny bild, kanske vill de ha en annan vinkel, då är det möjligt för dem att gå ut och ta en bild med sin mobilkamera. Det är inget vi testat än men det är en av alla möjligheter man kan utforska, föreslår han.

*50.000 bilder tagna med 5 meters mellanrum


Bra samarbete mellan GIS-ingenjör och planarkitekt

Det framgår tydligt under intervjuns gång att Tommy och Paulina har ett nära samarbete och att det har haft stor betydelse i deras arbete med ArcGIS Urban.

- Vi har fördelen att sitta på samma våning så vi har daglig kontakt och ett välfungerande samarbete, berättar Tommy och menar att det kunde ha sett annorlunda ut om han suttit på en annan avdelning. GIS-roller kan hamna under andra avdelningar också, exempelvis bygg. Paulina instämmer och menar att närheten underlättar för alla.


Tommy och Paulinas tips kring att arbeta i ArcGIS Urban

o Ett bra samarbete med GIS- och Planavdelning är a och o


o Avsätt tid! Var medveten om att det tar tid innan man är på plats


o ArcGIS Urban kräver en inlärningsperiod. Jobba med det regelbundet och hitta ett arbetssätt som fungerar.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.