TILLFÖRLITLIG INFORMATION OM KOMMUNENS VÄGNÄT

Stadsgator som sträcker sig kors och tvärs i centrumkärnan. Väl fungerande cykelvägar som möjliggör cykeln som transportmedel. Bilvägar som förbinder staden med samhällen i kommunens ytterkant. Totalt sett innebär det åtskilliga mil med bilvägar, gator och gång- och cykelvägar som kommunen ansvarar för. Det ansvaret innebär en förväntan på att sköta sandning, reparationer eller vinterväghållning. Det innebär också ett ansvar att se till att uppgifterna om kommunens vägnätsinformation är aktuell. Så att verklighet och karta överensstämmer. Med GEOSECMA LVDB (lokal vägdatabas) får kommunen ett system som säkerställer ett lokalt vägnät med tillförlitliga uppgifter.

gata, vägnät

flygfoto stockholm väg bil cykel

TILLGÄNGLIGA OCH ANVÄNDBARA VÄGNÄTSDATA

Det är inte bara gatukontoret som har nytta av vägnätet. Information om gator och vägar används också av de förvaltningar som arbetar med detaljplanering, nybyggnad och underhåll av VA-nätet, renhållning, trafikplanering, kollektivtrafik eller räddningstjänst. Även kommunens invånare, företag och turister har förstås en förväntan på att vägnätsinformationen är korrekt. Var kan jag parkera? Var finns cykelvägar? Vilka vägar är enkelriktade? Vilka färdvägar är möjliga vid transport av farligt gods eller tunga laster? Med GEOSECMA LVDB kan kommunen hantera spridning av aktuell vägnätsinformation till alla delar i kommunen. Så att beslut kan grundas på tillförlitliga data.

GEOSECMA LVDB STÖDJER:

  • Kommunikation med Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) 
  • Tjänstebaserat datautbyte med NVDB - tillgängligt för alla kunder hösten 2018!
  • Import av vägnätsdata från Tele Atlas och NAVTEQ

GEOSECMA LVDB GER:

  • Aktuell information om kommunens gator, vägar, gång- och cykelnät
  • Tillgång till geometri (var vägarna finns), topologi (hur vägnätet hänger ihop) samt företeelser som är knutna till vägnätet (beskrivning av vägens egenskaper och regler såsom vägbredd, gatunamn och tillåten hastighet)
  • Spridning av vägnätsinformation till övriga delar i kommunen
  • Smidig kommunikation med NVDB

TJÄNSTEBASERAT DATAUTBYTE MED NVDB

Vi är måna om att våra kunder ska ha framtidssäkra lösningar som stödjer digitala arbetsflöden. I GEOSECMA LVDB utvecklar vi därför stöd, som pionjärer bland Sveriges leverantörer inom området, för tjänstebaserat datautbyte med Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB). Det innebär att import och export, av såväl vägnät som utvalda företeelser, kommer att skötas automatiskt mellan GEOSECMA och NVDB. Resultatet blir förenklad leverans till Trafikverket, uppdaterad och korrekt vägdatabas samt smidigt arbetsflöde utan manuella insatser. Just nu kvalitetssäkras arbetsflödet med hjälp av ett antal storstadskommuner, som är våra referenskunder. Vi är dessutom redan godkända av Trafikverket, som har säkerställt att den nya funktionaliteten motsvarar myndighetens krav. Hösten 2018 släpper vi tjänstebaserat datautbyte med NVDB till alla våra kunder!

Läs mer om Trafikverkets syn på tjänstebaserad uppdatering av vägdata

bilvägar

cyklister, cykelväg

DIGITALT CYKELNÄT

Cykelnät är numera, tillsammans med information om statliga, kommunala och enskilda vägar, obligatoriska delar i NVDB. Gångnät är fortfarande frivilligt att lägga in. Med GEOSECMAs moduler för gaturummet finns stöd för att såväl utbyta cykelvägsdata med NVDB som att ajourhålla informationen. Via GEOSECMA LVDB sköts import och export av lokala cykelnätsdata till NVDB. Med GEOSECMA Gata kan beläggningsunderhållsdata läsas in separat för gatu- eller cykelnät, vilket ger kvalitativa underlag inför skötseln av kommunens cykelvägar. Med ett digitalt cykelnät, tillsammans med övrig information i det digitala gaturummet, finns förutsättningarna att ta emot, dela och hålla ihop data, hantera Internet of Things och erbjuda digitala tjänster. För medborgarna innebär det att man enkelt hittar kortaste cykelvägen till jobbet, säkraste skolvägen för barnen och kan planera cykelvägar för rekreation. 


ANPASSAD EFTER STANDARD OCH REGELVERK

GEOSECMA LVDB är utvecklad efter svenskt standard (SIS standard SS 6370 - Standard för Väg- och järnvägsnät) och anpassad till Trafikverkets regelverk kring överföring av NVDB-data så att säker kommunikation kan ske mellan kommunen och Trafikverket. Dessutom stödjer programmet import av vägnätsdata från leverantörerna Tele Atlas och NAVTEQ.

gata med bilar

DIGITALT GATURUM 

GEOSECMA LVDB är byggd för att samverka med övriga moduler i GEOSECMA.  Den förser GEOSECMA Gata med grundinformation så att gatuförvaltningen kan ta kommunens vägnät till nästa nivå av skötsel av gaturummet. GEOSECMA Ruttplanering kan med hjälp av LVDB-informationen sköta ruttplanering i ett sammanhängande vägnät. För att hantera trafikinformation i GEOSECMA Trafik krävs också informtion om vägar, gator och trafikregler, vilket hämtas via GEOSECMA LVDB.

Tillsammans med våra övriga moduler kan vi erbjuda ett komplett digitalt gaturum där de olika delarna fungerar tillsammans. Med GEOSECMA for ArcGIS kan du åstadkomma en sammanhängande helhetslösning för hela gaturummet: vägnät, belysning, trafikföreskrifter, vägmärken, beläggningshantering, sopning, sandning, snöröjning och grävtillstånd. 


VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA LVDB och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Kontakta oss för en visning av produkten så kontaktar vi dig snarast för planering av upplägg.

Mer Information

gata, villaområde

GENVÄGAR 

Viktiga direktlänkar för dig som använder GEOSECMA:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.