KUNSKAP GER KONTROLL ÖVER DIGITALT GATURUM

Vi har frågat våra användare vilka förväntningar man har på ett verksamhetsstöd för gatuverksamhet. Vi vill ju utgå från fakta och inte gissa oss fram. Det visade sig att just kunskap är viktigt för dig som användare också. Ni betonar behovet av att veta vilka mängder som ska underhållas eller upphandlas. Ni vill veta var problem och kostnader kan uppstå för att kunna förebygga dem. Med GEOSECMA Gata får ni kunskap, och därmed kontroll, över gatuavdelningens anläggningar. Så att ni kan känna er trygga med vetskapen om att ni gör rätt prioriteringar, slipper onödiga kostnader och kan ta beslut på korrekta underlag. Grundat på fakta och inte på gissningar. 

stadsgata

GEOSECMA GATA STÖDJER:

 • Dokumentation av anläggningar
 • Drift och planering
 • Beläggningsunderhåll

MED GEOSECMA GATA UPPNÅS:

 • Kontroll över gaturummets mängder
 • Prioriteringsmöjligheter utifrån begränsade resurser
 • Bättre beslutsunderlag inför planering av åtgärder
 • Minskad belastning på personalen via ökad medborgarservice

parkerade bilar på rad

 DIGITAL DOKUMENTATION

I GEOSECMA Gata kan du skapa och ajourhålla era gatuobjekt med kartan som grund. Dokumentation av gator, vägar, gång- och cykelnät, beläggning, kantstöd, brunnar och övriga objekt i gaturummet ger kommunen kontroll över de mängder som man ansvarar för att sköta och underhålla. Med ett digitalt gaturum möjliggörs:

 • goda underlag inför budget eller upphandling
 • planering av kommande underhåll
 • personoberoende system som ger bibehållen kunskap om era anläggningar

BÄTTRE KVALITET OCH SNABBARE ARBETSFLÖDE

När vi frågat våra användare så lyfter ni fram vikten av att kunna uppnå både ökad kvalitet och minimerad arbetsinsats kring information om gaturummets mängder. I GEOSECMA hämtas därför grundinformationen om vägnätet via GEOSECMA LVDB. Det innebär att alla gatuobjekt automatiskt knyts till väglänk, vilket ger er tillgång till geometri (var vägarna finns), topologi (hur vägnätet hänger ihop) samt företeelser som är knutna till vägnätet (beskrivning av vägens egenskaper och regler såsom vägbredd, gatunamn och tillåten hastighet). All dokumenterad gatudata lagras i en central databas så att alla användare har aktuell information tillgänglig via såväl desktop som webb. Med en knapptryckning söker du sedan enkelt fram den information du behöver!

gatukorsning

SE PRODUKTFILM - ARBETSFLÖDE DOKUMENTATION

Se vår film där vi berättar och visar hur GEOSECMA Gata stödjer dokumentation/ajourhållning av väg-, gång- och cykelnät samt tillhörande objekt. 


gata med bilar

DRIFT OCH PLANERING

Med ett planerat underhåll förbättras vägarnas hållbarhet och kommunen kan erbjuda trafiksäkrare vägar. Med GEOSECMA Gata får du verktyg som stödjer planering och budgetering av kommande underhåll. Resultatet blir att kommunen kan:

 • prioritera utifrån begränsade resurser
 • erbjuda bättre medborgarservice
 • undvik stora skador och kostnader vid översvämning
 • dra nytta av trafikmätningar

PRIORITERA RÄTT

Med kartan som grund kan du enkelt besvara frågor som hur många m2 väg som behöver läggas om nästa år eller var gång- och cykelbanor finns. Genom modulens rapportfunktionalitet får du fram en summering av valda väglänkar för markerat geografiskt område samt information såsom area, längd och kvantitet. Effekten blir tillförlitlig och aktuell information om gaturummet. Det gör dig till bättre beställare vid upphandling av skötsel eller utbyggnad. Och genom uppdaterad vägnätsdata får verksamhetschefer och politiker korrekt information som kan användas som budget- eller beslutsunderlag. Då blir det också enklare att veta att ni gör rätt prioriteringar, slipper onödiga kostnader och kan ta beslut på korrekta underlag. 


BÄTTRE MEDBORGARSERVICE

En del av våra användare sköter drift på egen hand och andra via entreprenör. Därför måste det vara enkelt att ta fram och visualisera information kring planerad och utförd skötsel. I vår gatumodul kan du lägga till egna företeelser, såsom saltning, sandning eller snöröjning, och koppla dem till vägnätet. 

Det medför att du kan presentera var skötsel är planerad. Dessutom kan du se vem som är ansvarig och följa upp hur det sköts. GEOSECMA gör det möjligt för kommunen att erbjuda sina invånare bättre service genom att på hemsidan, via en aktuell webbkarta, informera om t.ex. status på snöröjning , sopning av gator eller var cykelleder finns. 


MINSKAD ÖVERSVÄMNINGSPROBLEMATIK

Tänk om man kunde undvika översvämning eller i fall minska negativa effekter efter stora regnmängder. Våra användare efterfrågar ökad systematik i rensning och spolning av dagvattenbrunnar så att brunnarna kan ta hand om vatten som hamnar på hårdgjorda ytor i samband med kraftigt regn. Vanligtvis dokumenterar VA-enheten kommunens rännstensbrunnar som en del av ledningsnätet, medan ansvar för skötseln åligger gatuavdelningen, entreprenör eller en delad servicefunktion. Oavsett hur ansvarsfördelningen ser ut i din kommun så är möjligheten till samverkan mellan enheter en viktig förutsättning. Med GEOSECMA for ArcGIS kan information från olika verksamheter sampresenteras och analyseras. 


MÄTNING AV TRAFIKFLÖDEN

Mätning av trafikflöden görs av flera anledningar. Kommunen får en uppfattning om var, när och hur människor rör sig genom att t.ex. kartlägga bil-, fotgängar- och cykelflöden. Våra användare betonar vikten av att använda dokumenterade trafikflöden som underlag för att kunna sätta in rätt typ av åtgärder och prioritera kommande insatser. Med GEOSECMA for ArcGIS följer stor flexibilitet att läsa in, presentera och analysera trafikdata för att stödja den typ av behov som er organisation har. Med hjälp av vår lösning kan du exempelvis visualisera trafikmängder och genomsnittshastigheter på kartan och åskådliggöra hur trafik ser ut på olika platser och vid olika tidpunkter.


BELÄGGNINGSUNDERHÅLL

Med GEOSECMA Gata kan du arbeta med digital beläggningsplanering. Modulen stödjer analys av vägnätets kondition enligt SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) "Bära och brista"-handbok samt import av okulär tillståndsbedömning från externa konsulter. Digital beläggningsplanering resulterar i:

 • samlad och korrekt lägesbild av var och när underhållsinsatser behövs
 • förutsägbarhet och framförhållning kring kommande underhållsinsatser
 • samordningsvinster med andra verksamheter
potthål

AKTUELL LÄGESBILD GER FÖRUTSÄGBARHET

GEOSECMA Gata stödjer inläsning av underhållsutredningsdata och hanterar förutom importerade värden (d.v.s. vilket restlivsvärde som gällde året då mätningen gjordes) även beräkning av nya värden (d.v.s. beräknat restlivsvärde innevarande år). Uppdatering till innevarande års restlivsvärde sker löpande. Om underhåll sker på en gatusträcka är det också möjligt att justera beräknad restlivstid till nytt värde. Resultatet blir tillförlitlig information och en korrekt lägesbild om beläggningsstatus och beräknad restlivstid.

SAMORDNINGSVINSTER MED ANDRA VERKSAMHETER

Några exempel på effektiv samordning mellan enheter är när den planerade gatureparationen kan utföras samtidigt med VA-enhetens omläggning av ledningsnätet eller parkavdelningens skötsel av den gröna miljön. Sådana samordningsvinster underlättas genom att beläggningsplaner kan göras tillgängliga för andra kommunala verksamheter. Med GEOSECMA for ArcGIS är det möjligt att koppla ihop databaser och information över olika verksamhetsområden.  På så sätt får olika avdelningar och funktioner tillgång till samma aktuella lägesbild. SE PRODUKTFILM - ARBETSFLÖDE DRIFT OCH UNDERHÅLL

Se vår film där vi berättar och visar hur GEOSECMA Gata stödjer bl.a. digital beläggningsplanering och analys av vägnätets kondition. Vi visar även hur du skapar en nulägesbild över vägnätet och eventuella behov av kommande underhåll. 


SJÄLVSTÄNDIG MODUL I HELHETSLÖSNING 

GEOSECMA for ArcGIS är marknadens mest utvecklade och beprövade system för digitala verksamhetslösningar inom kommunal verksamhet. GEOSECMA Gata är en skräddarsydd modul som är byggd för att samverka med systemets övriga moduler. 

Tillsammans med våra övriga verktyg kan vi erbjuda ett komplett digitalt gaturum där de olika delarna fungerar tillsammans. Med GEOSECMA for ArcGIS kan du åstadkomma en sammanhängande helhetslösning för hela gaturummet: vägnät, belysning, trafikföreskrifter, vägmärken, beläggningshantering, sopning, sandning, snöröjning och grävtillstånd. 


VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Gata och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Kontakta oss för en visning av produkten så kontaktar vi dig snarast för planering av upplägg.

Mer Information

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.