SYSTEMET SOM ÄR DÖRRÖPPNARE TILL MER ÄN FASTIGHETEN

Visste du att den typ av information som söks mest inom kommuner är uppgifter om adresser, taxering, lagfarter och byggnader? Eftersom fastighetsdata berör de flesta kommunala verksamheter är det förstås viktigt att uppgifterna är lättåtkomliga. Med GEOSECMA Fastighet lagras fastighetsinformationen på ett enda ställe - i den gemensamma databasen – och blir därmed en naturlig del av kommunens geografiska informationssystem. Och dessutom tillgänglig via ett lättanvänt webbgränssnitt för alla som behöver den.

Lägenhetsbyggnad med grön häck framför

Lägenhetsbyggnad

ANPASSNING LANTMÄTERIETS ÖVERFÖRINGSFORMAT - ÖFF 

Tillgång till senast gällande fastighetsdata sköts genom prenumeration av fastighetsinformation från Lantmäteriet, som levereras enligt så kallat ÖFF (överföringsformat). Med GEOSECMA Fastighet tar vi ansvar för att produkten alltid är uppdaterad till senast gällande överföringsformat. I produkten finns även stöd för att hämta information om inteckning via Lantmäteriets online-tjänster samt stöd för att läsa lantmäteriförrättningar och detaljplaner från Lantmäteriets digitala arkiv Arken.


BÄTTRE PLANERINGS- OCH BESLUTSUNDERLAG

Men förutom fastighetsinformation så har förstås alla verksamheter behov av att ta fram beslutsunderlag för både stora och små frågor.

  • En gata ska grävas om – var ligger ledningarna? 
  • Vilka aktuella detaljplansärenden finns för en fastighet?
  • Ett område ska detaljplaneras – finns det några specialregler som man måste ta hänsyn till?
  • Hur många sexåringar i kommunen behöver skolskjuts till hösten och var bor de?

Dessa frågeställningar är bara några exempel på hur GEOSECMA Fastighet kan kombineras med befolkningsregister och verksamhetsdata för att öppna dörren till att ta fram olika typer av planerings- eller beslutsunderlag. GEOSECMA Fastighet kan även integreras med debiterings- och ärendehanteringssystem, vilket ger ytterligare analysmöjligheter.

FASTIGHETSFÖRTECKNING

Via GEOSECMA Fastighet kan en fastighetsförteckning enkelt tas fram. Det är exempelvis viktigt vid skapandet av en detaljplan. Fastighetsförteckningen visar som bekant vilka som är sakägare i planärendet och förteckningen måste därför vara aktuell i de olika skedena av planprocessen så att kommunen agerar enligt Plan- och bygglagen (2010:900)5:8. Arbetsprocessen för framtagning, eller revidering, av detaljplaner effektiviseras rejält genom att få fram en aktuell förteckning som visar:

  • berörda fastigheter, berörda allmänna vattenområden samt berörd mark som är samfälld 
  • fastighetsägare
  • om det finns innehavare av någon annan särskild rätt till de berörda fastigheterna än bostadsrätt eller hyresrätt
  • berörda gemensamhetsanläggningar och vilka som är ägare till de fastigheter som deltar i anläggningarna

Du får därmed fram vilka fastigheter som berörs av planförslaget, såväl innanför som utanför planområdet, och vilka fastighetsägare med flera som är sakägare. Att veta vilka som är sakägare är viktigt i samrådsskedet, i granskningsskedet och även när man sänder ut underrättelser om att planen har antagits. Givetvis sammanställs alla adresstyper för att säkerställa att information kan skickas till korrekt adress.


VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Fastighet och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Kontakta oss för en visning av produkten så kontaktar vi dig snarast för planering av upplägg.

Mer Information

gata, villaområde

GENVÄGAR 

Viktiga direktlänkar för dig som använder GEOSECMA:Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.