Behöver din kommun en datadriven digital tvilling?

När vi pratar om en digital tvilling menar vi en spegelbild av staden. Inte bara visuellt utan även innehållsmässigt. För det verkliga värdet uppstår först när den digitala tvillingen uppdateras och utvecklas på samma sätt som den fysiska staden.

Hur kan en kommun och dess verksamheter dra nytta av en datadriven digital tvilling – från planering till byggnation och förvaltning? Och vad krävs för att komma dit?

internet of things

Datadriven digital tvilling

Den digitala tvillingen möjliggör att:

  • Förstå för hur den befintliga staden ser ut och fungerar idag.
  • Styra funktioner i staden utifrån det som händer i realtid.
  • Förutse och planera simulerade framtida funktioner och händelser. 

Nyttoeffekter med datadriven digital tvilling

Bättre beslut och hållbart samhälle

Det är förstås enklare att experimentera i en digital värld. Genom att simulera förändringar så ser man hur omgivningen påverkas. Det kan handla om allt från byggnation, skyfallsmodellering, trygghet, trafikplanering, avfallshantering till integration eller tillgänglighet. Resultatet blir bättre och väl underbyggda beslut i samhällsplaneringen. Det ger också förutsättningar för nya smarta och hållbara lösningar för samhället.

Helhetsbild ger kostnadsbesparingar i planeringsprocessen

Idag är det både kostsamt och tidskrävande att ta fram en helhetsbild av staden. Med en digital realtidstvilling har kommunen ständigt uppdaterad och tillgänglig data i ett geografiskt gränssnitt som ger en förträfflig helhetsbild. Det blir enklare att förstå hur förändringar i stadens delområden påverkar helheten. Dessutom blir följden kostnadsbesparingar i planeringsprocessen. 

Aktivt medborgarskap

För att möjliggöra ett aktivt medborgarskap behöver vi göra oss förstådda hos allmänheten. För att kunna påverka behöver man förstå och då är visualisering viktigt. Den virtuella verkligheten underlättar för människor att vara delaktiga i den demokratiska processen.  Digitala tvillingen möjliggör tack vare sina verktyg en utökad dialog kring stadens utveckling.


Så skapas grunden för stadens innehållsmässiga spegelbild

  • Steg 1 - Bygg upp den digitala tvillingen med hjälp av en GIS-plattform för att skapa ett skelett för den digitala realtidstvillingen.
  • Steg 2 - Addera grunddata från kommun och myndigheter, t.ex. byggnader, gator, detaljplaner, lyktstolpar, träd, VA-ledningar och annan relevant information som finns ovan och under mark. 
  • Steg 3 - Skapa en 3D-modell för en exakt bild av stadens byggnader, gaturum och övrig infrastruktur.
  • Steg 4 - Lägg till relevant realtidsdata, t.ex. energiförbrukning, vattenförbrukning, buller, skuggstudier, trafikflöden, vattennivåer, väder- och klimatdata. 
  • Steg 5 - Dra nytta av ny teknik. AI används för att hitta mönster, simulera och därmed kunna förutsäga vad som händer. AR och VR hjälper till att visualisera staden.

Intervju med Karlskrona kommun - Digital tvilling

De digitaliserade detaljplanerna är basen i plattformen för den digitala tvillingen i Karlskrona kommun. Utifrån tredimensionella detaljplaner, geografisk information, IoT, befintlig bebyggelse och ny bebyggelse i BIM kopplas nervtrådarna samman för att göra scenariostyrda analyser av samhällets spegelbild. Du får även veta vad CIM står för!


Vill du veta mer?

Vi hjälper gärna er att skapa förutsättningarna för en datadriven digital tvilling. Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.